Talk:Sociocracy in NVC

From NVCWiki
Jump to: navigation, search

The big issue in my mind: what is NVC as an organization? Is is a loose network of consultants seeking right livelylhood? Or is it a tighly structured revolutionary organization? The way I see it:in the current loose structure of NVC, the ground is most fertile for independent entrepenurial consultants. I wear that hat, and I am eager to figure out how to make a living training in NVC, and I notice my anxiety about competition and turf. I think sociocracy will support more NVC's evolution as a formal organization, supporting interdepence. As a social change agent I am eager for that! NVC and sociocracy seem to be a great pairing for contributing to justice, equality, sustainability, and joy. And I feel anxious - where will I fit in? I am not a member of an NVC that is an enterprise that can guarantee me a living wage. The focus so far has been on the Global Coordinating Committee, but I foresee that the biggest impact of sociocracy is on the grassroots and the layers in between. Already sociocracy is lending a sense of identity and belonging to newly forming sociocratic NVC cirles where previously there was no organizational structure context. And my biggest personal question is how I can meet my needs for financial security in the changing context of NVC.

Polish explanation

SOCJOKRACJA - to model organizacyjny umo?liwiaj?cy bezkolizyjne, równoprawne podejmowanie decyzji grupowych. Socjokratyczna wizja spo?eczna zak?ada, ?e wszyscy jeste?my odr?bni, zindywidualizowani i niezale?ni, ale wspó??yjemy ze sob? dzi?ki równouprawnieniu w podejmowaniu decyzji. Proces podejmowania decyzji jest uporz?dkowany przez tzw."Zasad? przyzwolenia". Zasada ta mówi, ?e decyzja mo?e by? podj?ta tylko wtedy, gdy ?aden z uczestników ko?a /kr?gu nie ma uzasadnionej, powa?nej obiekcji przed podj?ciem danej decyzji. Zasada przyzwolenia, konsens, to co? innego ni? konsensus, albo veto. Konsensus oznacza, ze wszyscy uczestnicy musz? by? za dan? decyzj?. Przyzwolenie oznacza, ?e nie s? przeciwni. Kiedy veto blokuje ka?d? decyzj? bez podania argumentów, to w przypadku przyzwolenia, osoby przeciwne podejmowanej decyzji musz? uzasadni? swoje stanowisko. Po zapoznaniu sie z argumentami wszystkich stron bior?cych udzia? w podejmowaniu decyzji, jest im dana mo?liwo?? powtórnego wypowiedzenia sie i zmiany decyzji, a? do uzyskania konsensu, czyli przyzwolenia. " Przyzwolenie" jest najwa?niejsz? zasad? decyzyjna metody socjokratycznej, ale nie jedyn?, mo?e bowiem nast?pi? przyzwolenie na podj?cie decyzji w inny sposób. Metoda socjokratyczna jest metod? "pust?", uniwersaln?, to znaczy, ?e mo?e by? stosowana we wszystkich typach organizacji, ale najskuteczniej funkcjonuje w organizacjach opartych o struktur? socjokratyczna, czyli w Organizacjach Kolistych: S? one zbudowane z po??czonych kó? /kr?gów/ w których rz?dzi zasada przyzwolenia. Model ten w podejmowaniu decyzji uwzgl?dnia wszystkie cz?ony organizacji, dzi?ki zasadzie zwanej Podwójne ??cze, która organizuje kr?gi w w nadrz?dna struktur?. Dzi?ki temu co najmniej dwie osoby: superwizor kr?gu (osoba funkcyjna) i jeden jego reprezentant nale?? do kolejnego, wy?szego kr?gu. Zapewnia to przep?yw informacji, argumentacji oraz decyzji, zarowno ??czem funkcyjnym, jak i reprezentacyjnym.